Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym. Zamiar chrztu dziecka zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie przynajmniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu dziecka.

Wymagane dokumenty:

 1. akt urodzenia dziecka, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
 2. rodzice dziecka przedstawiają świadectwo ślubu kościelnego, jeżeli był zawarty poza parafią,
 3. jeśli go nie ma, rodzice i rodzice chrzestni zobowiązani są dać wiarygodne zapewnienie, iż będą wychowywać dziecko w wierze katolickiej,
 4. należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę, kandydat na chrzestnego powinien mieć ukończone 16 lat, a także być praktykującym katolikiem, bierzmowanym, po ślubie kościelnym, uczestniczący regularnie we Mszy świętej, korzystający z sakramentu pokuty i Komunii świętej. Jeżeli się jeszcze uczy, powinien w kancelarii przedstawić indeks katechizacji,
 5. adres zamieszkania rodziców i chrzestnych, a kandydaci na chrzestnego pochodzący spoza parafii dodatkowo dostarczają stosowne zaświadczenie od swojego duszpasterza, że są praktykującymi katolikami,
 6. rodziców i chrzestnych obowiązuje spowiedź.

WARUNKI JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ RODZICE CHRZESTNI WG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO

Kanon  872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon  873
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kanon  874
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.


Komentarze są zamknięte.